திருத்தம் செய்தல் மற்றும் தெளிவுபடுத்துவதற்கான பக்கம்

திருத்தம் செய்தல் பட்டியல்

0
எண்ணிக்கை

வாசகர் வேண்டுகோள்கள் அல்லது எங்களது தரப்பில் விடாமுயற்சியால் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, திருத்தம் செய்தல் பட்டியலில் ஃபேக்ட் கிரஸென்டோ குழுவால் சரிபார்க்கப்பட்டிருக்கிற அனைத்து கட்டுரைகளும் உள்ளது,

https://tamil.factcrescendo.com/the-truth-behind-needle-jabbing-video

https://tamil.factcrescendo.com/fake-alert-ceo-of-twitter-jack-dorsey-holding-an-anti-caste-poster/

தெளிவுபடுத்துவதற்கான பட்டியல்

0
எண்ணிக்கை

வாசகர் வேண்டுகோள்கள் அல்லது எங்களது தரப்பில் விடாமுயற்சியால் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, தெளிவுபடுத்துவதற்கான பட்டியலில் ஃபேக்ட் கிரஸென்டோ குழுவால் கட்டுரையை அதிகம் தெளிவுடன் செய்வதற்காக, அல்லது/ மற்றும் ஒரு கட்டுரைக்காக புதிய தகவலைச் சேர்ப்பதற்காகவோ கூட தகவல் புதுப்பிக்கப்பட்டோ அல்லது திருத்தப்பட்டோ உள்ள அனைத்து கட்டுரைகளும் உள்ளது,

https://tamil.factcrescendo.com/fact-check-the-viral-picture-showing-garlands-on-pm-modi-cm-yogis-photos/

Image of Delhi C.M Arvind Kejriwal Being Circulated On Various Social Platforms, Picture Speaks The Truth!